NDC Policy Integritet

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktigt för Elgiganten Logistik AB.

NDC Policy Integritet beskriver Elgiganten Logistik AB:s behandling av personuppgifter efter gällande lagkrav och baseras på din relation till Elgiganten Logistik AB.

1. Syfte
Denna policy syftar till att reglera hur Elgiganten Logistik AB samlar in och behandlar personuppgifter i samband med inhyrning av konsulter, rekrytering samt anställning. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Elgiganten Logistik AB har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.
Denna policy tillämpas på individer som är rekryteringskandidater, anställda, kunder och leverantörer.

2. Ansvar
Elgiganten Logistik AB ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

3. Riktlinjer
Dataskyddsförordningen ålägger arbetsgivaren att följa regler för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.
Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktigt för Elgiganten Logistik AB. Elgiganten Logistik AB:s hantering av personuppgifter beskrivs i hänvisade rutiner efter gällande lagkrav och baseras på din relation till Elgiganten Logistik AB.
Skyddet för personuppgifter Elgiganten Logistik AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.
För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Elgiganten Logistik AB:s anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Elgiganten Logistik AB regler för informations- och IT-säkerhet, denna policy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Elgiganten Logistik AB är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med rådande lagstiftning.
Elgiganten Logistik AB som personuppgiftsbiträde Elgiganten Logistik AB är personuppgiftsansvarig för Elgiganten Logistik AB:s personuppgifter, men det kan förekomma situationer där Elgiganten Logistik AB inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man.
När Elgiganten Logistik AB behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Elgiganten Logistik AB är då bundet av de instruktioner som Elgiganten Logistik AB fått av den personuppgiftsansvarige.
I dessa situationer kan Elgiganten Logistik AB inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Elgiganten Logistik AB AB kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.
Dina rättigheter
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår och efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Elgiganten Logistik AB få besked om vilka personuppgifter som Elgiganten Logistik AB behandlar om dig samt syftet med sådan behandling (kontaktuppgifter finner du under rubrik Kontakta oss).
Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter (kontaktuppgifter finner du under rubrik Kontakta oss).
Ändringar i denna integritetspolicy.
Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du ingick avtal med oss eller gav ditt samtycke, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om ett nytt samtycke till Elgiganten Logistik AB personuppgiftsbehandling.
Kontakta oss På Elgiganten Logistik AB finns ett Dataskyddsombud som kan kontaktas för frågor avseende den här policyn och övriga frågor rörande integritet och GDPR. Dataskyddsombudet når du på mailadressen: dpo.ndc@giganten.se Följande mailadress dpo.ndc@giganten.se används när du vill:

– Rätta personuppgifter som är felaktiga och som du själv inte kan ändra.
– Blockera användandet av dina personuppgifter.
– Radera dina personuppgifter.
– Återkalla ett existerande samtycke.
– Meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

För att få besked om vilka personuppgifter som Elgiganten Logistik AB behandlar om dig samt syftet med sådan behandling skickar du en skriftligt undertecknad ansökan till:
Dataskyddsombudet
Elgiganten Logistik AB
Möbelvägen 51
556 52 JÖNKÖPING